Petrence Sándor

LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ

Kedvezs Váradi Szabócs,
há egísz meg lepűttem, mikor látom, hogy há Önnek-Magának is lapja van, ín a tívíbű ismertem eddig, ahol ott szokot ücsörgíni azzal a sok egyíb továbi irodalmas nípekkel. Na há elíg az hozzá, hogy ín, már ami a szemíjemet illeti, Petrence Sándor, igen elíg nagy nípi író s nem kevísbí rím-faragó is vagyok ám! Jelentek már meg ijen-ojan kivállónál kivállóbb verselmínyeim a Kispocsolysági Túrságban, a heji kalendáriombann, sőt, a heji köz-könyvtár fali újságján is!! Ja meg nem külömben a Hít ezer újságban is, errű tanú bizonykodik az az internyet akármi is, amit most meg próbálok ide bé rakni: http://www.ketezer.hu/menu4/2010_03/petrence.htm.
Na há mindeggy is, eggy szó mint száz, mikor majd közőnni teccik míveimet a Jelen-
kórban, kírem, tessík majd azír elűre jelezni, hogy idűben meg tuggyam rendelni a Maguk Ujságját, mert erre felí igen ritkássan jár csak a távtraktór, ami ezeket a pesti művíszi iratokat hozza!
Ami meg a pízt illeti, böcsületess fírfiemberek móggyára majd bizonvást meg akkuszunk.
Így ösmeretlenű is nagy baráccsága’ s nem kevísbí a Szűz Márja ís a Kis Gyízus minden lítező áddásáva’ nagy cimborálissan idvezli nípi komállya:
Petrence Sándor,
fel-becsűhhetetlen jelentűssígü nípi író, vers-kőttő ís kiválló mezű-gazdász egyíni válalkozó

PS: na asztán maj tessík vissza írnyi, mer vót ojan fojó irat is, ahonnan nem átallotak választ adni!!!!!

PS (MÁR HOGY UTÓ-ÍRAT ÍRTELEMBE): na míg annyi, hogy nem tudom, lássa-e, de a drága hitvesemhez (Rózsikámhoz) irott eggyik versemet így metrum tekéntetíben bezony a Veres Sándortú loptam, na de há vígül is őt mán nem zavarja, mert meg hót. Ezír is kűttem el eszt is.