Ferencz Győző

JEGYZET RADNÓTI MIKLÓSNÉ
ÉS LENGYEL BALÁZS LEVÉLVÁLTÁSÁHOZ

Radnóti Miklósné és Lengyel Balázs levélváltása Lengyel Balázs irodalmi hagyatékában maradt fenn. Radnóti Miklósné levelének előzménye Lengyel Balázs Emlékek között. Radnóti két dedikációja című írása, amely A Könyv című folyóirat 1964. márciusi számában jelent meg.1 Az írás később Radnóti két dedikációja címmel jelent meg Lengyel Balázs Hagyomány és kísérlet című kötetében,2 majd később más, válogatott esszéit tartalmazó köteteiben is. Lengyel Balázs feleleveníti, hogy 1944. március 20-án meglátogatta, és hamis iratokat ajánlott neki, de Radnóti visszautasította a segítséget. Hogy az Egyesült Államokba emigrált bátyjának, Lengyel Dezsőnek az iratait kínálta fel, most közreadott leveléből derül ki.
Radnóti Miklósnénak az a mondata, hogy „…a Maga ajánlatán kívül senki sem volt, aki akár csak iratokat kínált volna”, egy ponton kiegészítésre szorul. Köztudottnak tekinthető, hogy volt még egy ajánlat, Aczél György és Kun Miklós 1944. május 19-én, a Radnóti bevonulása előtti napon szereztek neki hamis papírokat, azonban ezeket sem fogadta el. Erről többen is beszámoltak: maga Kun Miklós is,3 és Vas István is.4
Azt az elkésett és kétségbeesett kísérletet, amelyet levelében említ, és amely már Radnóti bevonulása után történt, Radnóti Miklósné a naplójában is megírta.5 Török Sándor (1904–1985) író, aki a Zsidó Tanács Ideiglenes Intézőbizottságának tagja volt, majd nem sokkal később Stella Adorján (1897–1967) író, kabarészerző, aki ugyancsak tagja volt a Zsidó Tanácsnak, elhárították kérését.
Lengyel Balázs válaszlevelében hivatkozik Görgey Guidó és Thassy Jenő kitartó kísérleteire, hogy megmentsék Szerb Antalt. Többször is próbálkoztak, erről visszaemlékezéseikben ők maguk részletesen beszéltek.
Szerb Antalt 1944. június elején vitték munkatáborba. Előbb Budapesten, a Nürnberg utcai Zománcgyárban dolgoztatták. Itt volt öccse is. A nyár végén Görgey Guidó ide ment motorkerékpárral (két egymást követő napon is), hogy megpróbálja kihozni.6 Október 15-én Szerb Antal eltávozási engedélyt kapott, majd nem ment vissza a táborba, néhány napig bujkált. Valószínű, hogy Lengyel Balázs és Nemes Nagy Ágnes ekkor szervezték meg bujtatását, de ezzel a lehetőséggel sem élt. 1944. november 27-én ausztriai kerülővel vitték Balfra. Amikor december közepén azt a hírt kapták, hogy a tábort kiürítették, és nyugat felé hajtják a munkaszolgálatosokat, Görgey Guidó és Thassy Jenő autón megpróbálták utolérni a menetet, de nem sikerült, gyanússá váltak a magyar csendőrség előtt, és kénytelenek voltak visszafordulni. 7 (Cáfolják tehát azt a többek által is elbeszélt történetet,8 hogy bejutottak a balfi táborba, beszéltek Szerb Antallal, és ő ismét elutasította a szökés gondolatát.)
A levélváltás újabb adalék a Radnóti Miklós megmentésére tett kísérletek történetéhez; emellett adatokkal szolgálhat a Szerb Antal-kutatásnak, végül pedig Lengyel Balázs és Nemes Nagy Ágnes személyes bátorságáról is tanúskodik.
A leveleket Lengyel Balázs hagyatékának gondozója, Kerek Vera bocsátotta rendelkezésemre.


Jegyzetek

1. Lengyel Balázs: Emlékek között. Radnóti két dedikációja. A Könyv, 1964. 3. szám. 90–91. o.
2. Lengyel Balázs: Radnóti két dedikációja. In: Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet. Magvető, 1972. 400–403. o.
3. Kun Miklós: Utóirat egy interjú szövegéhez. Irodalomtörténet, 1985. 3. sz. 614–615. o.; Kun Miklós: Kedves Hilda. Egy elmeorvos az elmebeteg huszadik században. Medicina, 2004. 59. o.
4. Vas István: Egy vers ürügyén. Beszélgetés Lator Lászlóval. In: uő: Igen is, nem is. Szépirodalmi, 1987. 274–275. o.; Vas István: Azután II. Szépirodalmi, 1990. 145–147. o.
5. L. Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete. Osiris, 2005. 663. o.
6. L. Görgey Guidó: Más szemmel. In: Wágner Tibor (szerk.): Akitől ellopták az időt. Szerb Antal emlékezet. Kairosz, 2002. 364–366. o.; Görgey Guidó: Két Görgey. Helikon, 2004. 114–116. o.; Thassy Jenő: Veszélyes vidék. Pesti Szalon, 1997. 391–395. o.
7. Görgey Guidó: Két Görgey. 124–125. o.; Thassy Jenő: i. m. 440–443. o.
8. Például l. Szerb Antalné: Szerb Antal utolsó hónapjai. Irodalomtörténeti Közlemények, 1959. 2–3. sz. 449–454. o.