HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes vltozata |
 • A HOLMI postájából
 • Búcsú a HOLMI-tól
 • Figyelő
 • Fordítás
 • Interjú
 • Kotta
 • Legfrissebb
 • Levelezés
 • Napló
 • Nekrológ
 • Próza
 • Tanulmány
 • Uncategorized
 • Vers
 • Visszaemlékezés
 • Vita
 • Főoldal
 • Rendezvények, hirdetések
 • Kereső
 • Repertórium
 • PDF Archívum
 • Lexikon
 • Impresszum
 • Bejelentkezés


  Mihent az rk nyomtatsba egy egsz nemzet elt el kezdenek egymssal vetlkedni, azonnal meg indul a szp elmlkeds...

  Horkay Hörcher Ferenc: „DE MINKET EGYÜTT MÁR NEM TALÁLT…” (Tatár Sándor: A szénszünetre eljött a nyár)

  Horkay Hörcher Ferenc

  „DE MINKET EGYÜTT MÁR NEM TALÁLT…”

  Tatár Sándor: A szénszünetre eljött a nyár
  Balassi Kiadó, 1999. 650 oldal, 600 Ft

  Tatár Sándor második verseskötetétől címe alapján dalszerű lírát
  is várhatnánk. Akkor azt mondhatnánk, belesimul abba a hangfekvésbe, ami mostanában
  számos tehetséges szerzőt jellemez – Orbán János Dénestől Varró Dánielig.
  Hiszen a cím az én fülemben azt a talán hatvanas évekbeli slágert idézi föl
  – természetesen ironikusan, „remix” változatban –, amelynek második sorát
  a kritika címéül választottam. Tatár hajlik is ilyenfajta hangütésre. Elég,
  ha csak egyetlen részletet idézek fel a kötetből ennek igazolására: „Nézd
  szívecském, ott fönn, fönn! / az egy poéta lesz! / Felfelé vonja ösztön /
  vagy pancsolt kocsmaszesz.” Nem idegen tőle az öniróniára hajló „negéd”, a
  harsány költőiség mint eltávolító és egyben beismerő gesztus – annak beismerése,
  hogy igen, költő vagyok.
  Tatár azonban másféle irányt választ költészete számára, mint a fősodor. Nem
  érdekli a puszta fényűzés, a rímhányás, a dal’lás. Bár költői készségei számára
  láthatólag kihívást jelent ez a versbeszéd, az olvasó számára is érzékelhető
  módon küzd az ellen, hogy megrekedjen ennél a fajta dalszerűségnél. A „dizőz”-szerep
  ugyan izgatja, azonban érdeklődése összességében filozofikusabb a dalszerűség
  eszközeivel ma élők átlagánál. Ráadásul ennek a kötetnek témája is van: feladatának
  tekint valamit elmondani. E törekvés pedig nyilvánvalóan túllendíti a kétforintos
  dalokkal való megelégedés stádiumán. Ideje hát, hogy mi is ebbe az irányba
  forduljunk, és megpróbáljunk a kötet igazi tétjével szembesülni.
  Az igazat megvallva nem tudom, mennyiben tekinthető a kötet részének az a
  sárga lapra írt, az én kötetemhez mellékelt egyoldalas „széljegyzet verseskönyvemhez”,
  mely a Laborospince címet viseli, s melynek szerzője az aláírás tanúsága szerint
  szintén Tatár Sándor. Ez a szöveg ugyanis a kötet értelmezésének feladatát
  vállalta magára, a kérdés csak az, kívülről vagy belülről, azaz a kötet részeként
  vagy attól függetlenül teszi-e ezt. Mivel azonban e kérdésre valószínűleg
  nem kaphatunk mindenkit kielégítő választ, fenntartva fenntartásunkat, lássuk
  most már mondandóját: „A költő mindaz lehet, ami Ady fekete zongorája. Nemkülönben
  éltes cigány, hattyúidomár és albatrosz. De mennyire hogy szenespince-látogató
  is, akinek Vergilius nem jut éppen, ellenben Freuddal vezetgetik és bátorítják
  egymást ott, amaz unheimlich nyirkoshidegben.” Ebben az idézetben – s e megállapítás
  általánosítható – Tatár a költő szerepével foglalkozik, mert e kötetben Tatár
  egyik központi témája a költő, a költői szerep(ek) lesz(nek). Az a költő,
  aki sokféle álarca miatt nehezen kiismerhető. Ennek a költőnek adatik meg
  a tudatalatti (?) séta Freuddal, „amaz unheimlich nyirkoshidegben”. Tatárt
  tehát a költészet nem mint szakma, mint különös mesterség érdekli. Számára
  a költő – bocsánat a kifejezésért – a mai ember megtestesítőjeként érdekes.
  A költő az ember antropológiai helyzetét tárja föl „a korban”. Ez bizony igencsak
  súlyos filozófiai tétel, s vállalása bátorságra vall – egyúttal olyan irodalomeszményre,
  amely csakugyan nem tekinthető általánosan elfogadottnak ma. Tatár költészete
  tehát kettős terhet vesz a vállára; amikor a dalszerűség, de legalábbis a(z
  időnként túlírtságba hajló) jólformáltság mellett e filozófiai téma kidolgozására
  vállalkozik. A szerző ontológiai érdekű költészetet űz, szőröstül-bőröstül
  vállalva ezt a nagy hagyományt, amely legkönnyebben a romantikus irodalomeszményhez
  köthető, de amely igencsak nehezen illeszthető bele abba a nyelvi közegbe,
  amiben ma e verseknek meg kell szólalniuk. Tatár azt kockáztatja meg, hogy
  ami e versakarat révén megszületik, „utánzat, fércmű, kidagadó homlokereket
  vizionáltató egeket-ostromlás avagy szépelgő hangicsálás” lesz.
  Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. E kötetben költészetet kapunk a költészetről,
  mely dalszerű, versszerű, s melyben a költő – régi szokásához híven – magáról
  beszél, azért, hogy rólunk mondjon el, nekünk valamit. Tatár ezt a szükségszerűen
  skizofrén beszédhelyzetet is témájává teszi, s ezzel reflektálttá válik kísérlete.
  A beszélő arról szól, hogy tudja, milyen visszás, ha versben magáról beszél.
  A versben azt látjuk, hogy a megfigyelő magát nézi. A versek többsége ugyanis
  első vagy második személyben születik. Önmegszólító vagy meditatív versek
  ezek, melyek nem patetikus hangszerelésűek, hanem sokszor az élőbeszéd fordulatait
  idézik („Na nem. Ilyen vidám éppenhogy / nem volt a dolog”), máskor a romantikus
  hangütést utánozzák, vagy stilizált nyelvet mutatnak („Avítt költ’ vagyok,
  azt hiszem”, illetve „E bűnszagú csalitban, hol létezésem árva, elég sokat
  csalódtam”).
  Valójában azonban mindezek a stíluseszközök csak arra szolgálnak, hogy kimondhatóvá
  tegyék filozófiai problémáját: az egyedüllét, az ember természettől adott
  árvaságának kérdését. Azért önmegszólító versek ezek, mert ebben a versvilágban
  nincs más, aki szóval bírna, csak a „lírai én”. Az ember léthelyzetének metaforája
  Tatárnál a csöndakvárium: „Lebegő uszonyaiddal árnyékod fölött siklasz. /
  Árnyad kőről kőre ugrik át.” Az ember annyira talál otthonra ebben a világban,
  mint egy csöndakváriumban: „Suhansz / bűntelenül és / (lassan) / boldogtalanul.”
  Az én eredendő árvaságát és egyedüllétét nem tudja ellensúlyozni az a sokféle
  álarc, ami elérhető számára: sőt inkább csak még láthatóbbá teszi ezt a minden
  mögött ásító magárahagyatottságot: „Az arcokat – az éjszaka reliefjeit / aki
  / (viselni megtanulta [??] / – felismerni s felnemismerni arcait) érti, milyen
  árva a hó, ha egy csapat varjú továbbkavarog róla.”
  Ezek a bölcseleti fogantatású versek persze már nem az első felismerés elementáris
  erejével szólnak. Sokszor inkább a kifejezés képi és nyelvi pontossága révén
  tudnak az olvasóra hatást gyakorolni. Tatár ugyanis bátran alkalmazza a versszerűség
  másik hagyományos kellékét, a kőltői képet. Ráadásul egy-egy kép kidolgozása
  során időnként valóban sikerül olyan „szenvtelenül pontos részletek”-et rögzítenie,
  melyek valóban hitelesítik a leírást. Számomra az egyik legemlékezetesebb
  e képek közül A vén sziszegve eljött… című vers középső részében olvasható
  hagyományos leírás, őszi kép: „Megtöppedtek a megmaradt szőlőszemek, / kocsányukat
  feketére csípte a dér. / A hajnal sípoló lélegzetétől lúdbőröztek a tócsák.
  A buszok hátsó ablakára / rakódott mocsok mögött naftalinszag s / a kelletlen
  kelésből az egymáshoz-préseltségbe át- / mentődött ingerlékenység utazott.
  / A reklámfeliratok & neonbetűk vénember módjára / folyatták a ködbe fénynyálukat.”
  Érdekes, ahogyan ez a megfigyelői pontosság kiüresedik a középső ciklusban
  olvasható mesteri szonettkoszorúban. A ciklus elején álló Barnás Ferenc-szövegben
  a következő részlet olvasható: „Ha a megfigyelő éber tekintete eléri az illúzió
  nélküli valóságot, akkor rá kell jönnie, új világossága szinte semmiben sem
  különbözik a megelőző állapotok homályosságától. Vajon a legzseniálisabb megfigyelő,
  Isten, a tisztánlátásnak nem ugyanezt a sivárságát éli át?” Tatár e szonettekben
  valóban teljesen pőrére vetkőzteti az ember ürességélményét. Csönd, üres tér,
  éjjel, bogarak s gyíkok – csak erre lát rá a költői tekintet. Minden hitről
  és emlékezetről kiderül, „mélyén öncsalás pulzál”. S a magyarázat? Az egyén
  számára épp önmaga a börtön. „Merthát érzed te is: Hová kilépni? / Menne csak
  veled saját börtönöd; nem rejtőzhetsz el ösztönök között, // és le sem győződ
  te az anyagot.” A magyarázatként emlegetett szenespincének itt a magyarázata.
  Tatár szerint a költő dolga a lélek mélyének feltérképezése: s ez, mint egy
  szenespince, olyan sötét és ijesztő: „szellőzetlen pince az emlékezet”. Az
  embernek épp az az előnye, mint ami hátránya a teremtett világ más részeivel
  szemben: hogy saját magával áll felfüggeszthetetlen párbeszédben. Az ember
  boldogtalanságának oka önmaga; saját túlontúl tisztán látó tekintete: „S tudatom
  akaszthatom-e fogasra? E nagy kelés, a pszichém, lelohadna?” A szem nem tud
  nem nézni. A tudat nem tud nem gondolkodni. A kamera nem tud saját kamerahelyzetéből
  kiszabadulni. Ez különösen azért fájdalmas felismerés az ember számára, mert
  azt is be kell látnia: a látás nem jelent uralást. Nincs más megoldás, csak
  az egyszerű elfogadás gesztusa: „Hagyj mindent a helyén: Ott fönn a sólymokat
  – / s a hangyára figyelj, midőn titáni.”
  Tatár számára fontos az ember-hangya hasonlat. Az ember fragmentumlény, aki
  az egészet vágyná tudni: „vágynánk létezni egészként – magunkba száműzött
  fragmentumok”, pedig „mindenütt van s sehol sincs értelem”.
  Végül a kötet harmadik ciklusa talán legkendőzetlenebbül mutatja fel a magányban
  lévő párbeszédességet. Itt az én és a te egy mára már múlttá vált szerelmi
  viszony két szereplőjét jelenti. Az ember eredendő dialogicitása itt kapcsolódik
  össze szeretet- és otthonéhségének archetipikus megjelenési formájával, romantikus
  szóval kifejezve, a szerelemmel.
  A szerelem azonban nem képes kitölteni az űrt, amit az ember léte jelent:
  „mi visszanéz rám: őarcú hiány”. Ráadásul a szerelem e kötet antropológiája
  szerint szükségszerűen elmúlt és fájdalmas. Ezért „A szerelem kockázata nem
  kifizetődő”. A szerelem ugyanis az állati ösztönöket továbbéltető emberi viszonyok
  közé tartozik: „Ahogyan ember csemegézik embert, / oly rafináltan állat nem
  tüzel soha.” Van mégis valami elégikus ezeknek a verseknek a hangulatában.
  A beszélő minden végsőkig kiábrándult szava, a szerelem minden múltbélisége
  ellenére is az egyetlen melegséget, otthonosat adja ebben a kötetben – minden
  fájdalmával együtt. Én és te egyaránt a másiktól reméli ezt a meleget, innét
  kölcsönös kiszolgáltatottságuk: „Ha nem hallgatlak, néma vagy, / mint reménytelen
  téglalap; / üres, fehér – papír (?), szoba (?), mit melegre nem szít soha
  / szén, emlék, s semmi szent sem.” Csak egymásnak tudnak megszólalni, egymással
  viszont némán is beszélgetnek: „Érts meg a hallgatásomból.” Ráadásul minden
  mulandósága ellenére is egyedül ez kecsegtet az öröklét reményével: „Mindaz,
  amit nem kell visszavonnom, / mert nem kényszerítettél rá / – rosszul időzített
  elhallgatással –, diadalunk lesz, közös tulajdonunk, egy elültetett fa egy
  láthatatlanul lélegző kertben…”
  Ráadásul ezen a ponton megbomlik az irodalmiság gondosan őrzött igézete is
  a versben. Itt valóban betör valami más, anyagidegen anyag két szó közé: az
  élet („Két őszinte szó közé már / akkora darab élet ékelődik, / hogy belőlük
  mondat sose lesz”). Bár jól álcázza a költő pazar rímsziporkázással, az egyik
  vers végén, az utolsó sorban egyetlen szó olvasható, mely kendőzetlen felszólítást
  tartalmaz, és így hangzik: „Szeress.” Kétségbevonhatatlanul kiszakadunk a
  vers magányos teréből, és itt és most valaki megszólíttatik. Vagyis épp a
  szerelem elemi ereje lesz az az erőforrás, mely az irodalmiság kerekre zárt
  világát felnyitja, és látni engedi, meztelenül, az emberi arcot. Akiről ezek
  a versek eredetileg is szólnak. Akkor viszont tehát ez is csak irodalmiság?
  Vagyis maga a kitörés is csak igézet? Az álarc önkéntelen letépése is egy
  álarc? Ennek a kérdésnek a megválaszolása már kétségtelenül az olvasói értékválasztás
  függvénye.
  Egy biztos: az utolsó vers mintha egészen másfajta anyagból volna, mint az
  előzők. Sem remény, sem rezignáció: Igen kedves: ez lesz, ez a cím maga is
  már a bizonyosság. S a vers gondolati mozgása nem elégikus: nem a szép múltat
  veti össze a kiábrándító jelennel, hanem épp ellenkezőleg, a jelen enyészetét
  a jövő ígéretével: „Igen kedves: ez lesz. Enyészet. / De legyünk rögök vagy
  lidércek: csípőnk mozgása még örök // És megöröklik árapályát: alakodat majd
  csillagábrák, / versemet majd a délkörök.” Micsoda szerelmes vers, micsoda
  szonett! (Szünet.)

  Horkay Hörcher Ferenc

   

  Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!