HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes vltozata |
 • A HOLMI postájából
 • Búcsú a HOLMI-tól
 • Figyelő
 • Fordítás
 • Interjú
 • Kotta
 • Legfrissebb
 • Levelezés
 • Napló
 • Nekrológ
 • Próza
 • Tanulmány
 • Uncategorized
 • Vers
 • Visszaemlékezés
 • Vita
 • Főoldal
 • Rendezvények, hirdetések
 • Kereső
 • Repertórium
 • PDF Archívum
 • Lexikon
 • Impresszum
 • Bejelentkezés


  Mihent az rk nyomtatsba egy egsz nemzet elt el kezdenek egymssal vetlkedni, azonnal meg indul a szp elmlkeds...

  Arany Zsuzsanna: RÉMREGÉNYEK RENESZÁNSZA (Federico Andahazi-Kasnya: A harmadik nővér)

  Arany Zsuzsanna

  RÉMREGÉNYEK RENESZÁNSZA

  Federico Andahazi-Kasnya: A harmadik nővér
  Dobos Éva fordítása
  Magvető, 2000. 214 oldal, 1540 Ft

  Adva van egy regény, mely komoly filológiai munkára épül. Adva
  van benne egy fiktív szál, mely felborítja s szinte megbolondítja az eredetileg
  dokumentumszerűnek indult művet. Érdekes játék jön létre dokumentum és fikció
  közt, a határok elmosódnak, s a naiv olvasó már nem is érzékeli, hol ér véget
  a valóság, s hol kezdődik a „mese”. Ha avatottak vagyunk a feldolgozott konkrét
  történeti epizód filológiai hátterében, még akkor is elbizonytalaníthat bennünket
  a szerző – lehet, hogy téved az irodalomtörténet?
  Az egész játékot, mert hisz játszik velünk az ilyen szerző, fokozza még egy
  réteg: a háttértörténet olyan kísértethistóriaíró-verseny, melybe maga a szerző
  is beszáll ama bizonyos fiktív szállal. Rémtörténetet farag a kerettörténetből
  is, s szinte kétségbe ejt filológiai alaposságával – vajon nem egy nagy kísértethistória
  részesei vagyunk mi magunk is?
  Mit tehet ilyenkor az elemző-ismertető? Kihagyhatja-e az amúgy is kissé zavaros
  történelmi keret, filológiai háttér érintését? Elég-e a művet pusztán önmagában
  nézni, megfosztván attól a kultúrtörténeti beágyazódottságtól, melyre rájátszik?
  Ráadásul ezt a „rájátszást” még műfaji szinten is megteszi.
  A magyar származású Federico Andahazi-Kasnya, a mai argentin irodalom egyik
  képviselője Magyarországon először az 1997-es Az anatómus (El anatomista),
  majd – az 1998-ban először kiadott – A harmadik nővér (Las Piadosas, szó szerinti
  jelentésben „a kegyesek”, „a könyörületesek”) című regényeivel vált ismertté.
  (Mindkét mű Dobos Éva fordításában jelent meg.) Már Az anatómus is a szóban
  forgó témában végzett alapos kutatásra épül – a XVI. századi Columbus Matteus
  Realdus néven ismert itáliai anatómus munkásságába pillanthatunk be, akit
  a szerző Mateo Colonra keresztelt át. (Lisa Zeidner ugyan kifogásolja a történet
  hitelességét, s etimológiai vizsgálódásba kezd, hogy igazolja állításait.
  – New York Times, 1998. szeptember 13.)
  Második regénye az irodalom, illetve az irodalom történetének kiapadhatatlan
  folyamából táplálkozik: a romantika nagyjainak egy lidérces éjszakájába csöppenhetünk
  bele. Shelley, Mary Shelley, Byron s nem utolsósorban Polidori doktor Svájcban
  adnak egymásnak rémes randevút. Andahazi – szinte filológushoz illő pontossággal
  – hitelesen mutatja be azt a világirodalmi pillanatot, mellyel a szakirodalom
  oly mostohán bánik.
  Byron a Genfi-tó partján fekvő Villa Diodatit bérelte ki, mely pompás helyszínül
  szolgált allűrjeinek s kicsapongásainak egyaránt. Itt látogatta meg Percy
  Bysshe Shelley, akivel további hat éven keresztül – Shelley tragikus haláláig
  – voltak barátok. Az ifjú romantikus, kinek neve nem kevésbé botrányos ateizmusa,
  mint zseniális művei kapcsán vált ismertté a korban, magával vitte akkor még
  szeretőjét, későbbi feleségét, Mary Godwint, azaz Mary Shelleyt, a kor híres
  irodalmárának, William Godwinnak és az első feminista kiáltvány írójának,
  Mary Wollstonecraftnak a lányát. Velük érkezik Miss Claire Clairmont, Mary
  féltestvére, Godwin második feleségének lánya, Lord Byron szeretője.
  Mivel az idő meglehetősen esős, hőseink bizony szobafogságra ítéltetnek, ezért
  a főbérlő, Lord Byron sátáni ötletétől megindulva kísértethistóriák felolvasásával,
  majd megírásával múlatják (s nem utolsósorban mulatják) az időt.
  „Az évszak hideg volt és esős, esténként körülültük a lángoló fahasábokat,
  és német kísértethistóriákkal szórakoztunk, mert véletlenül épp azok kerültek
  a kezünk ügyébe. E mesék felkeltették bennünk a játékos utánozhatnékot. Két
  barátunk (egyikük tollából a közönség szívesebben fogadna bármi mesét, mint
  akármit, amit én valaha is írni remélhetek) és jómagam megállapodtunk, ki-ki
  megír egy-egy, természetfölötti jelenségeken alapuló történetet. Az idő azonban
  váratlanul jóra fordult, és az én két barátom magamra hagyott, elutazott az
  Alpokba, s a csodálatos tájon teljesen kiment a fejükből még az emléke is
  minden kísértetlátomásnak. Az alábbi mese az egyetlen, amely elkészült a három
  közül” – írja Mary Shelley a Frankenstein előszavában.
  Az írónő állítása szerint az ő meséje „az egyetlen, amely elkészült a három
  közül”. Az irodalomtörténet azonban két másik művet is ismer, melyek szintén
  ennek a pár napnak a termékei. Való igaz, hogy ezek közül az egyik töredékben
  maradt, viszont hozzásegítette a másikat az örökkévalóság megízleléséhez.
  Byron műve, a Fragment of a Novel adta az ihletet Polidori The Vampyre című
  művének megírásához. Vagy mégsem?
  Az argentin regény ezen a ponton teszi meg a döntő lépést a dokumentumtól
  való elkanyarodásban. A bevezetőjében leírtakat akár művelődéstörténeti esszéként
  is olvashatjuk, netán irodalomtörténeti adalékként, ám amikor megjelenik a
  harmadik Legrand nővér, illetve Polidori borzalmas titkára céloz Andahazi,
  elbizonytalanodunk. Aki nincs annyira otthon a Byron-filológiában, talán nem
  is érzékeli, hol kezdődik a fikció s hol ér véget a tények leírása. (Szerzőnk
  valóság és mese ilyen jellegű vegyítésével nem tekinthető újítónak, hiszen
  vannak hagyományai e módszernek az irodalomban.)
  Mielőtt további elemzésbe kezdenénk, nem árt röviden felvázolnunk a cselekményt.
  Az időpont és a helyszín tehát adott – 1816. június, a Genfi-tó partja, Villa
  Diodati. Byronék gátlástalanul élik világukat, a szabad szerelem és az „ópiumevés”
  égisze alatt (laudanummal enyhítenek rosszkedvükön), mit sem törődve Polidorival,
  sőt olykor még – puszta szeszélyből – meg is alázzák a doktort. Nem csoda
  hát, ha Polidori gyűlöli urát, s bosszúra éhezik. Ehhez jön kapóra egy titokzatos
  levelezőtárs: Annette Legrand, „a harmadik nővér”, aki ügyesen csempészi a
  fiatalember asztalára az újabb és újabb leveleket, de őt magát sohasem látjuk.
  Egyes szám első személyű leírásaiból fokozatosan derül ki kiléte s célja.
  A levélváltásokat meg-megszakítják a Villa Diodatiban történő események. Dokumentum
  és fikció párhuzamosan fut a regényben, ám a leglényegesebb ponton, a The
  Vampyre megírása kapcsán találkoznak.
  Andahazi-Kasnya vonzódása a régmúlt korokhoz, jelen esetben a romantikához
  s rémregényeihez már ezekből a levélváltásokból is világosan kitűnik. Ha visszagondolunk
  Az anatómus-ra, ott is érzékelhettük, hogy a szerző szívesen választ témát
  a történelemből, s szinte korhűen festi le az akkori életet.
  A levelek cselekménye regény a regényben. Andahazi maga is „beszáll a játékba”,
  ő is megírja a maga kísértethistóriáját. Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann
  írásainak s magának a Frankenstein-regénynek is megelevenedik a világa az
  énelbeszélésben, azaz Annette leveleiben. Andahazi múlthoz való vonzódása
  nem pusztán témaválasztásában, hanem műfajidézésében is tetten érhető. Az
  ezredfordulós világban a rémregényekhez (gothic novels) nyúl vissza. A harmadik
  nővér születési körülményei azt az éjszakát idézik, amikor Victor Frankenstein
  életre keltette halottját, konkurálva mintegy a Teremtővel. Az anya ikerterhessége
  nem meglepő, annak rendje és módja szerint meg is születik a két szép leánygyermek,
  Colette és Babette, ám ezután már-már apokaliptikus jelenet következik. Egy
  borzalmas kis lény is életet kér, s horrorisztikus körülmények közt jön világra.
  Az ember őskétségbeesése a borzalom láttán, ami eztán következik – az éjszakai
  szülésnél jelen lévő apa saját gyermekét kezdi üldözni. Ahogy Frankenstein
  az ő teremtményét, úgy a harmadik nővér apja is meg akarja gyilkolni gyermekét,
  el akarja pusztítani, „megmenteni vágyván nemcsak saját lelkét”, hanem embertársai
  életét is. A szörnynek azonban sikerül elmenekülnie, s annak rendje és módja
  szerint szennycsatornákban, pincékben, sötét és nyirkos helyeken tengeti életét,
  eltűnve a felszín (s tudat!) alatti régiókban.
  Meglehetősen bizarr múzsaként lép fel Polidori életében. Múzsa, mert műveket
  ad – már amennyire a művek adója s nem ihletője múzsa lehet. Rútságával ugyanis
  fordított arányban van intelligenciája, eszessége. Lényének borzalmassága
  kapcsán – rút, s nem mindennapi horrorral jött a világra – felmerülhet a kérdés:
  honnan származik ez a teremtmény, ki áll mögötte? Ha tüzetesen szemügyre vesszük,
  könnyen asszociálhatunk valamiféle ördögi teremtményre, sátáni ivadékra. Szerződést
  ajánl az ifjú orvosnak, s amióta Goethe megírta a maga Faust-ját, minden szerződés
  baljóslatú. Jelen esetben pedig nem éppen Annette Legrand-ra rótták Faust
  szerepét… Annette nem pusztán rút, hanem gyilkol is – ölnie kell az életben
  maradásért. Teszi ezt nem is akárhogyan. Andahazi leleményességét dicséri,
  hogy az első irodalmi vámpír megszületése egyenesen egy vámpírnak köszönhető.
  No nem a szó szoros értelmében vámpír a „kedves nővér”, hanem – női mivoltához
  illően – férfiakat választ áldozatul, mivelhogy olyan testnedvre éhezik, mellyel
  csak az erősebb nem rendelkezik. Ha nem jut hozzá, elpusztul, s elpusztulnak
  testvérei is: az ikrek ugyanis idővel felcseperedtek, s csodaszép színésznőkké
  váltak, kiknek kétes erkölcse híresebb tálentumuknál. A szörny éhe, illetve
  szomja azonban mindenre magyarázatot ad, s ezáltal, igaz, csak mi, olvasók,
  „feloldozhatjuk” őket. Minthogy nem mindenki áll rá önszántából erre az adakozásra,
  kivált, ha elérkezik az a pillanat, amikor a kis horrorlény előjön jussáért,
  a három nőszemély gyilkossá válik. Míg a két egészséges és szép színésznő
  elborzad tette láttán, a harmadiknak nincs lelkiismeret-furdalása: nincsenek
  emberi érzései, kívül rekedt a társadalmon. Sátáni voltát azonban mégsem jelenthetjük
  ki egyértelműen, mivel erre nem találunk utalást a regényben. Andahazi pusztán
  „gyanúba keveri” a szörnyszülöttet. A többszörösen összetett irodalomtörténeti
  motívum, illetve a ténylegesen megírt fikciók kapcsolata oly módon keveredik,
  hogy a harmadik nővér a frankensteini monstrum rokonaként, vámpírként lép
  elénk. Sőt Andahazi rémregényében maguk a kerettörténet termékeiben, úgymint
  a The Vampyre-ben s a Frankenstein-ben szereplők is megelevenednek, hisz nemcsak
  a vámpír, azaz Annette Legrand aktív szereplő, hanem felbukkan dr. Frankenstein
  is Annette apjának barátjaként, s ezzel nem pusztán szellemiségében, valamint
  magának az irodalmi alkotás említésének szintjén, hanem ténylegesen is beleszól
  a regény menetébe a Frankenstein-mítosz. (Ugyanezt a játékot játszotta el
  Ken Russel Gótika [Gothic] című filmjében. Ő is fikciót, valóságot, sőt életrajzi
  elemeket vetített egymásra és hozott egymással ok-okozati összefüggésbe.)
  S Lord Byron egyszer csak kitalálja a kísértethistóriaíró-versenyt! Polidori
  mindig is féltékeny volt urára: egyrészt „gyengéd érzelmekkel” viseltetett
  iránta, másrészt irigyelte költői tehetségét. De ki is ez a dr. John William
  Polidori, akit Andahazi méltónak tart arra, hogy reflektorfénybe állítsa,
  elhomályosítván az évszázadok óta ragyogó byroni imázst? Mivel az argentin
  szerző ragaszkodik a filológiai pontossághoz, mi sem hagyhatjuk figyelmen
  kívül a fiatal doktorról rendelkezésünkre álló adatokat. Ugyan nem feladata
  az elemzésnek a történelmi hitelesség számonkérése, e regény esetében mégis
  lehetetlenség elvonatkoztatnunk a tényektől: ismeretük hiányában nehezebben tudnánk olvasni a művet. Dr. John William Polidori enyhén hisztérikus
  személyiség volt, ki nemcsak Byron, hanem annak barátai iránt is némi féltékenységgel
  viseltetett. A fiatalembernek nem csak páciensei voltak költők, az volt ő
  maga is. Már olasz származású apja is fordított híres angol költői műveket.
  Polidori azonban irodalom iránti szeretete ellenére az orvosi egyetemet végezte
  el. Az írással azért nem hagyott fel – On the Punishment of Death volt első
  műve, melyet aztán az elhíresült The Vampyre, illetve a The Modern Oedipus
  követett. (Sajnos írásai – egyelőre – nem olvashatók magyar nyelven.)
  Miért támad az az érzésünk a regény olvasása közben, hogy a szerző rokonszenvez
  a fiatal orvossal, a nagy elődök, Byron és Shelley ellenében is? Talán azért
  e nagy együttérzés, mert Andahazi regényén is érződik némi ponyvaíz, akárcsak
  a Polidori-művön? Hiszen Byron szabályosan „kikérte magának”, amikor a névtelenül
  megjelenő írást neki tulajdonították. („Megkaptam a részletet és A vámpírt.
  Mondanom sem kell, hogy nem az én művem. Kétely esetén máskor hagyatkozzék
  erre az aranyszabályra: ön az én kiadóm [amíg össze nem veszünk], és ami nem
  önnél jelenik meg, az nem az én művem. […] Levelemhez mellékelem az én kísértethistóriám
  kezdetét, és majd a saját szemével győződhet meg róla, hogy hasonlít-e Mr.
  Colburn kiadványára” – írja Byron John Murraynek, 1819. május 15-én Velencében
  kelt levelében.) Ha már az argentin író érdemeit firtatjuk, mindenképpen el
  kell ismernünk témaválasztását. Ám ekkor újabb kérdéssel kerülünk szembe:
  vajon más mit tudott volna alkotni a svájci kísértetjárás szüzséjéből? A hálás
  téma még számtalan lehetőséget rejt magában, melyek bizony kiaknázatlanul
  maradtak Andahazinál. (A Byron–Polidori viszony mind intellektuális, mind
  érzelmi oldalról megközelítve, a laudanum okozta rémlátomások sorozata, melyek
  leginkább Shelleyt gyötörték, Mary Shelley Frankenstein-jének „megfoganása”
  a Byron–Shelley párbeszéd tükrében, mely a galvanizmus csodáiról, az emberi
  tudás határairól is szól, Claire Clairmont alakja mint Byron egykori szeretője,
  mind-mind benne rejlik az 1816. júniusi eseményekben, melyek szintén szépirodalmi
  feldolgozások alapjául szolgálhatnak.)
  Andahazi Polidori iránti rokonszenvéről árulkodik az a groteszk, szürrealista
  álom is, melyet Polidori ópiummámorban lát – Byron feje elválik testétől,
  s Polidorihoz kerül. A lord könyörög, végigjárja a megalázkodás minden poklát.
  Az álom csodaszép nő ölében ér véget – Annette jön el a doktorhoz, s hozza
  el a The Vampyre-t. Valószínűleg ekkor jött el jussáért, s tette le az asztalra
  a kéziratot a szerződés betartásának bizonyítékaként. Mindezt értelmezhetjük
  úgy, hogy Polidori végre hozzájut Byron „koponyájához”, megkaparintja a költészet
  titkát, s megírja az első irodalmi vámpírhistóriát.
  Így amikor Byron felveti, hogy próbáljanak ők is rémesebbnél rémesebb históriákat
  kitalálni, melyek borzongást keltenek a gyanútlan olvasókban, Polidori is
  részt vesz a versenyben, s leteszi az irodalomtörténet asztalára a The Vampyre-t.
  A siker akkora lett, hogy azóta is e művet tekintjük az első irodalmi vámpírtörténetnek,
  s csak ezt követi Bram Stoker 1897-es Drakulá-ja. Nem szabad azért megfeledkeznünk
  Byron Fragment of a Novel-jéről sem! Nem utolsósorban azért, mert e rövid
  terjedelmű töredék a költő kevés prózai munkái közé tartozik. (Vö. Lord Byron:
  The Complete Miscellaneous Prose, edited by Andrew Nicholson, Oxford English
  Texts, 1991.) Polidori művét a korban egyenesen a Byron-mű pamfletjeként kezelték,
  ám akadtak olyanok is, például a zwickaui Schumannék, akiknek olyannyira tetszett
  az ifjú orvos műve, hogy Byronnak tulajdonították, s ki is adták a neve alatt.
  (Utóbbi család sarja egyébként a zeneszerző is.) A művet még németre is lefordították,
  s előszót is írtak a lipcsei, Leopold Boß-féle kiadáshoz a keletkezés körülményeiről,
  azaz az Andahazi-regény témájáról. (1819-ben Londonban eredetileg névtelenül
  jelent meg a mű, s innen is származhattak a félreértések.)
  Polidori tehát megcsinálja irodalmi „karrierjét”, s ebben a versenyben bizony
  legyőzi lordját. Andahazi regényében a doktor szinte megkoronázza a felolvasóestet
  művével. Mary Shelley bemutatta már a Frankenstein-t (tegyük hozzá, nem volt
  túl eredeti az ötlet, hiszen Byron és Shelley épp előző este beszélgettek
  a galvanizmus csodáiról s a benne rejlő lehetőségekről, tény azonban, hogy
  bestsellert alkotott, melyet mind a mai napig sorra filmesítenek meg, adnak
  ki, írnak újra, bár Andahazi-Kasnya ezt a művet is „gyanúba keveri”), s a
  két költőbarát a legnagyobb áhítattal s szégyenérzettel hallgatta végig. Ők
  bizony nem vették olyan komolyan a feladatot, netán ihletük sem nagyon volt
  (ámbár Byronnál az alapszüzsé, Augustus Darvell különös feltámadásának históriája
  már meglehetett), így tudomásul kellett venniük a vereséget. Ám hogy ez még
  keservesebb legyen, előbukkan a hívatlan vendég, s felolvassa a The Vampyre-t.
  Andahazi szó szerint idéztet hősével a tényleges Polidori-műből, ezzel is
  elősegítve a fikció és dokumentum közti határ elmosódottságát. S ennek köszönhetően
  az 1816-os mű kezdő sorait magyar nyelven is olvashatjuk: „Azon a télen, a
  londoni tél frivolitásai közepette, a számos összejövetelen, melyekre a divat
  kötelez ebben az időszakban, egy lord bukkant fel, akire inkább különcsége,
  mintsem származása hívta fel a figyelmet…” („It happened that in the midst
  of the dissipations attendant upon a London winter, there appeared at the
  various parties of the leaders of the ton a nobleman, more remarkable for
  his singularities, than his rank.”)
  Feltehetjük a kérdést: vajon fikció vagy dokumentum-e az egész? Lehet, hogy
  tényleg létezik az a bizonyos harmadik nővér, csak az irodalomtörténet nem
  tud róla? Mindenesetre Andahazi látszólag nem olvasta a Byron-féle töredéket,
  mely az angol költő monográfusai szerint egyértelműen a Polidori-mű ihletője.
  A regény vége pedig nem pusztán emez egyedi eset krónikáját vonja kétségbe,
  hanem az egész eddigi irodalmat, s új esztétikát állít fel – létezhet valahol
  valaki, aki az összes költőt és írót művekkel látja el, s az egész irodalomjáték
  csak szemfényvesztés, művészek összefogása az átlagemberek ellen, netán azok
  elkápráztatására. S a tettes, ama bizonyos kis horrorlény? Mit akar egyáltalán
  tőlünk, emberektől? Miért adja nekünk a műveket? Hiszen azt megtudtuk, hogy
  mit akar az áldozatoktól, s ők miért vállalják a szerződést – lényegében művészi
  becsvágy vezeti őket. Ők is olyasféle alkut kötnek, mint Adrian Leverkühn
  Thomas Mann Doktor Faustus-ában, s tették még sokan mások is előtte…
  Polidori ugyanis rábukkan Annette rejtekhelyére, s itt sok-sok levelet talál.
  Ahogy sorra kerülnek elő az irodalom nagy alakjainak köszönő sorai, Polidorin
  egyre jobban úrrá lesz a kétségbeesés. Úgy érzi, becsapták. S mi, olvasók
  is azt érezzük, hogy becsaptak, folyamatosan becsapnak bennünket. Vajon Andahazi
  is felkereste Annette Legrand-t, e különös múzsát? Nemcsak Byron, Mary Shelley
  (s itt válik érthetővé, miért a névazonosság dr. Frankenstein, azaz a „modern
  Prométheusz” s Annette apjának barátja közt), hanem Puskin, Chateaubriand,
  E. T. A. Hoffmann is ismerte a szörnyű titkot. Polidori és a naiv olvasó egyszerre
  szembesül a horrorlény körüli problémával. A regény csattanója kissé erőltetett,
  már-már komédiába fojtja az addigi rémtörténetet. A harmadik nővér alakját
  viszont szimbólumként is felfoghatjuk. A zseniesztétikák ihletről vallott
  felfogása, az intuitív állapotnak a tudatalattival való összefüggése mind
  válaszlehetőség lehet. S innen már messzebbre menő következtetéseket is levonhatunk,
  melyekkel egyfajta „horrorfilozófia” területére tévednénk. A (kollektív) tudatalattiban
  jelentkező rémek, akiket jelen esetben a Genfi-tó partján, 1816. június 17-e
  körül (Byron ugyanis ekkori keltezéssel látta el a Fragment of a Novel-t)
  sikerült egybegyűjteni dr. Frankenstein s a vámpír alakjában, jelen vannak
  a mindennapok hátterében s a műalkotások születésének perceiben. S ezzel kissé
  fausti felhangot kap a probléma, meggyanúsítva a művészetet azzal, hogy ördögi
  szövetséges, nem pedig az alkotó ember remeke.


  Arany Zsuzsanna

   

  Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!