HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes vltozata |
 • A HOLMI postájából
 • Búcsú a HOLMI-tól
 • Figyelő
 • Fordítás
 • Interjú
 • Kotta
 • Legfrissebb
 • Levelezés
 • Napló
 • Nekrológ
 • Próza
 • Tanulmány
 • Uncategorized
 • Vers
 • Visszaemlékezés
 • Vita
 • Főoldal
 • Rendezvények, hirdetések
 • Kereső
 • Repertórium
 • PDF Archívum
 • Lexikon
 • Impresszum
 • Bejelentkezés


  Mihent az rk nyomtatsba egy egsz nemzet elt el kezdenek egymssal vetlkedni, azonnal meg indul a szp elmlkeds...

  Litván György: KOVÁCS GYÖRGY, AZ ORVOS ÉS ÍRÓ (1900–1965)

  Litván György

  KOVÁCS GYÖRGY, AZ ORVOS ÉS ÍRÓ (1900–1965)

  zázéves lenne már a csendes, fanyar humorú Kovács Gyuri is, akárcsak apám
  és baráti körük számos más tagja. Ma már ez a generáció is a múlté, inkább
  csak néhány kiemelkedő képviselőjét tartja számon az értelmiségi közvélemény.
  Pedig Kovács Györgyöt, legalábbis mint belvárosi fogorvost (rendelője egy
  ideig a Gresham-palotában, később a Váci utcában volt), a Központi Stomatológiai
  Intézet főorvosát és az Orvosok Lapja szerkesztőjét a század középső évtizedeiben
  sokan ismerték Budapesten. Az orvosi tevékenység azonban, bár igen lelkiismeretesen
  és magas színvonalon művelte, életének csupán egyik szférája volt, nem utolsósorban
  a független egzisztenciát biztosító foglalkozás. Mellette egész életében intenzív
  szellemi és közéleti, elsősorban írói tevékenységet is folytatott, átvéve
  az egykor Madzsar József, ugyancsak fogorvos, közíró, szerkesztő és politikus
  által kialakított életmodellt.
  Szellemi tevékenységre predesztinálta egész családi háttere és neveltetése.
  „Bár polgári jómódba születtem bele, de már korán ki-kivetett az élet a bohém
  szegénység kopár szigeteire is” – írja itt közölt önéletrajzi elbeszélésének
  elején. Apja, Kovács Adolf vasútépítő mérnök, gazdag és előkelő úr volt, akiről
  fia barátai igen keveset tudtak, mivel a szülők válása után ő anyjával, Balogh
  Vilmával és annak élettársával, Bánóczi László rendezővel, a nevezetes Thália
  Társaság alapítójával maradt. Kovács György szófukar, keveset mesélő emberként
  nemigen emlegette apját, időskorában tudtuk meg azt is, hogy van egy Ákos
  nevű bátyja, akivel alig tartott kapcsolatot. Késői elbeszélésével talán éppen
  apja iránti tartozását akarta törleszteni.
  Jóval többet tudhattunk anyjáról, aki szalont vitt a század eleji Budapesten,
  s műkedvelő színésznőként lépett fel a Thália előadásain, majd műfordítói
  és újságíró-riporteri tevékenységet is folytatott. (A leírások alapján igazi
  kékharisnya lehetett.) Az elbeszélésből kiderül, hogy a gyermek Gyurika is
  kapott időnként szerepeket, s akkoriban nagyon élvezte a színházi világot.
  Anyja szalonjában megismerhette Adyt, aki kedvesen játszott vele (!), Kosztolányit,
  aki a legvonzóbb, legelegánsabb volt az odalátogatók közül, és a modern irodalom
  és művészet más nagyjait. A fiatal, nála csak tizenhat évvel idősebb Bánóczi
  László lett legfőbb szellemi nevelője. Úgy látszik, a folyton változó életmód és a gyakori költözködés
  sem törte meg a nevelődésnek és művelődésnek ezt a később pótolhatatlan folyamatát,
  amelyben nagy szerepet játszottak a fasori Evangélikus Gimnáziumban töltött évek. Osztálytársai közül szoros barátságba
  került a későbbi kommunista főfunkcionárius Berei Andorral és a konzervatív
  filozófussá lett Kolnai Auréllal. Ez utóbbi barátság Kolnai emigrálása ellenére
  élethossziglan tartott, s mindvégig megőrizte diákkoruk bizarr humorát is.
  1918–19-ben, éppen az érettségi után, barátaihoz és sok kortársához hasonlóan
  lelkesen támogatta a forradalmat. Az orvosi egyetemet – megint csak sok kortársához
  hasonlóan – így csak emigránsként, Bécsben és Prágában végezhette el. A húszas
  évek közepén az osztrák szocialista diákszervezet magyar titkára volt, s időnként
  tárcái jelentek meg bécsi műemlékekről és műtárgyakról a helyi sajtóban. Amint
  a Szabolcsi Miklós által szerkesztett József Attila-emlékkönyv (1957) számára
  írt visszaemlékezésében elmondja, itt ismerte meg a húszéves József Attilát,
  aki anyja ajánlásával – egy-két alkalommal felolvasott verseiből Balogh Vilma
  szalonjában – a bécsi hajóállomásról gyalogosan, ócska kofferjét cipelve egyenesen
  hozzá érkezett, valamilyen munkásotthoni szálláslehetőségben bízva. Ilyet
  azonban Kovács sem tudott neki szerezni, ezért egy ideig ott tartotta saját
  albérletében. Megismertette a régi Béccsel, együtt jártak
  az Arbeiter Kammer könyvtárába, éjszakába nyúló vitákat folytattak a kávéházakban. József Attila egyszer a sógora,
  Makai Ödön szerkesztette Magyar Kompasz mintájára, közös vállalkozásukként,
  egy Bécsi Kompasz-t akart összeállítani, s mindketten nekiindultak, hogy megnyerjék
  a bécsi cégek támogatását. Kiderült, hogy erre az ügynöki feladatra, más-más
  módon, de egyaránt alkalmatlanok.
  Kovács leírja, hogy egy alkalommal elmentek egy baloldali weimari-német film
  bemutatójára, amely leleplezte a nácik illegális fegyverkezését. A moziba
  náci tüntetők rontottak be, azonban Kovács kezdeményezésére a közönség heves
  és sikeres baloldali ellentüntetésbe kezdett. József Attila, mint írja, el
  volt ragadtatva: koruk Horthy-Magyarországán elképzelhetetlen volt, hogy a
  baloldal ilyen nyílt fellépéssel mutassa meg erejét. Barátságuk később Budapesten
  is folytatódott, noha kevésbé intenzív formában, hiszen Kovács ekkor már megnősült,
  és fogorvosi praxist kezdett, József Attilán pedig mindinkább kiütköztek a
  betegség tünetei. Hol Lesznai Anna barátságos körében találkoztak, hol sakkoztak,
  hol a József Attilára ekkoriban jellemző végtelen – és terméketlen – éjszakai
  vitákat folytatták. Eltávolodásuk akkor kezdődött, amikor az egyre zavartabb
  és zaklatottabb József Attila mindenáron fizetni akart neki a fogkezelésért.
  (Egyébként József Attila munkatársa volt, Füst Milán, Nagy Lajos, Déry Tibor,
  Kodolányi János, Lesznai Anna, Komlós Aladár és mások mellett a Kékmadár című
  irodalmi folyóiratnak, amelynek szerkesztését 1923-ban – Hajdu Henrikkel –
  Balogh Vilma, Kovács György anyja vette át. Itt jelent meg a Lázadó Krisztus.)
  Érdekes módon a szófukar és nem éppen barátságos modorú Kovács György és Prágából
  jött, a magyart bájos akcentussal beszélő felesége, Szofika (Wolff Zsófia ortopéd orvos) a tőlük elválaszthatatlan Scheiber házaspárral együtt egy
  széles értelmiségi kör egyik központjává lettek. Ide tartozott a Fejtő házaspár, Bálint György és felesége, Csillag Vera,
  Németh Andor, Káldor György, Schöpflin Gyula és felesége, Detre Pál építész,
  később a náluk fiatalabb Örkény István és még többen, akik természetesen más
  társaságokhoz is kapcsolódtak, így például a Vágó Márta visszaemlékezésében
  szépen leírt ürömhegyi kirándulókhoz vagy Lesznai Anna köréhez, amelynek tagjai,
  mint Kovácsék is, nyaranta a szlovákiai Körtvélyesen még meglévő vendégszerető
  Lesznai-házban és -kertben találkoztak. Színezetére nézve az egész társaság
  erősen baloldali volt, zömmel szociáldemokrata vagy polgári radikális, helyenként
  kommunista beütésekkel.
  Maga Kovács György egy levelében 1918-ra vezeti vissza a szociáldemokráciához
  való tartozását. Egy 1930 körüli másik levelében, amelyet Prittynek, azaz
  Kálmán Klára grafikusnak, a későbbi Scheibernének írt, rövid beszámolót ad
  egy akkori mozgalmi élményéről: „Tegnap este Kispesten tartottam előadást
  ifjúmunkásoknak. Az előadás vége felé berohan 6-7 pasas – kommunisták? –,
  és egy pillanat alatt olyan verekedés támadt, amilyet még életemben nem láttam.
  Dorongokkal, gumibotokkal ütötték egymást és késelték úgy, hogy nagy nehezen
  menekültem meg egy kitört ablakon keresztül. A párttitkár és egyéb elvtársak
  hisztériás rohamban szaladgáltak ide-oda, olyan volt az egész, mint egy lázálom.”
  Íróként ebben az időben, a harmincas évek elején bontakozott ki. Regényes
  életrajzot készített Rákóczi Ferencről, s 1933-ban jelent meg legsikeresebb
  munkája, a Juhász Vilmossal közösen írt kétkötetes Hősök, tudósok, emberek.
  Az utolsó hetven év története, 1860–1930, amely a korszak nagy egyéniségeinek
  középpontba állításával mutatja be a főbb társadalmi folyamatokat, politikai
  irányzatokat és szellemi áramlatokat. Ebből Kovács írta a XIX. század első
  felét összefoglaló bevezetést, a Marxról és a szocializmusról, a Darwinról,
  Pasteurről, Edisonról és az
  új természettudományokról, a gyarmati konfliktusokról és az európai hatalmi
  versengésről szóló fejezeteket. Élvezetes, fordulatos, jó stílusban. Az évtized
  második felében – ki tudja, miért – már csak fordításai jelentek meg, többek
  között Eric Knight Légy hű önmagadhoz című regénye. A nyarakat rendszerint
  a Dunakanyarban, a szépséges Lepencén töltötte, a baráti kör által látogatott
  Szegvári panzióban, s a sors úgy hozta, hogy a háborús években munkaszolgálatos
  orvosként is a szomszédos Gizella-telepen létesített hadikórházban dolgozott.
  A háború után nagy reményekkel kapcsolódott be a demokratikusnak induló közéletbe.
  Elemző-ismertető füzetet publikált a Népszava kiadónál Mi a fasizmus? címmel,
  egyik vezetője lett az orvosszakszervezetnek, s első szerkesztője az 1945-ben
  induló színvonalas szakmai hetilapnak, az Orvosok Lapjának. Ebben a minőségében,
  amint levelezéséből kiderül, kapcsolatot létesített a British Councillal és
  az International Association of Medical Press-szel – ami néhány évvel később
  már vádanyagul is szolgálhatott ellene. A Szociáldemokrata Párt az orvosszakszervezet
  vezetőségébe kívánta delegálni, ám az őt erről értesítő Presser István, az
  SZDP értelmiségi titkára közölte, „a többi most már az orvosszakszervezet
  kommunista csoportján, illetve dr. Weil Emilen múlik” (Weil képviselte – szinte
  teljhatalommal – az egészségügy területén az MKP politikáját és célkitűzéseit).
  „Enyhén szólva furcsa – válaszolta erre Kovács –, hogy az én vezetőségi tagságom,
  mint írod, a Kommunista Párton és dr. Weil Emilen, nem pedig a Szociáldemokrata
  Párton múlik, amelynek 28 éve vagyok tagja, amelynek eszméiért ismételten
  súlyos üldöztetésben volt részem, amelynek eszméiért az elmúlt időkben a Kommunista
  Párttal is nem egy összeütközésem volt, amely Szociáldemokrata Pártnak a felszabadulás
  óta több fontos funkcióját töltöttem és töltöm még be, s amely jelenleg is
  tárgyalásokat folytat velem országos, sőt nemzetközi jelentőségű politikai
  pozíció betöltése érdekében.”
  Nem tudható, mi lett volna ez a pozíció, de Kovács hangvételéből nyilvánvaló,
  mi volt a véleménye az MKP-nak mindinkább alárendelődő szociáldemokrata politikáról,
  később pedig a kommunista szalámitaktikáról. Mint Kéthly Anna és más régi
  vezetők barátja, ő is inkább „jobboldalinak” számított, s az SZDP lenyeletése
  után szókimondása, hazai és külföldi kapcsolatai miatt alighanem komoly veszély
  fenyegette. Képtelen volt a „kívánalmakhoz” alkalmazkodni, polgári értelmiségi maradt. Váci utcai lakásuk és a rendelő háztartási teendőit rendhagyó módon
  nem női, hanem férfi alkalmazott, az egykor arisztokrata családoknál szolgált
  Mihály látta el. Egy ízben ő vette fel a telefont, amikor „Kovács elvtársat”
  a pártközpont káderosztályáról keresték. – A doktor úr nincs itthon – közölte.
  – És a felesége? – A nagyságos asszony sincs. – És ön kicsoda? – Az inas.
  – Nem tudható, hogy a feje felett lebegő letartóztatási veszélyt egykori osztálytársa
  és barátja, a nagy hatalmú Berei Andor hárította-e el, avagy a kiváló fogorvoshoz
  ragaszkodó más vezetők védték-e meg.
  A Holmi főszerkesztőjével egyformán emlékszünk arra a beszédére, amellyel
  vele egykorú barátját, Káldor Györgyöt búcsúztatta 1957-ben, nem sokkal a
  forradalom véres leverése után. – Nemrégiben még moziban voltunk együtt, az
  Emberek és őrmesterek című olasz filmet láttuk – mondta –, most arra kell
  gondolnom, hogy Káldor esetében is az őrmesterek győztek az ember fölött.
  Mert meggyilkolták! – jelentette ki, és felidézte Káldor 1956 előtti elhurcoltatását
  és börtönéveit, egyik lányának, Verának és férjének, Gáli Józsefnek letartóztatását,
  másik lányának és férjének, a felkelő parancsnok Csongovai Per Olafnak kalandos
  kimenekülését. Dermesztő beszéd volt, s a temetésen jelenvoltak sokáig féltették
  őt a következményektől, amelyek, szerencsére, ezúttal is elmaradtak. De az
  őrmesterek világában leélt évtizedek nem maradtak következmények nélkül. Egy
  lábon kihordott szívinfarktus után egészsége már nem tudott helyreállni. A
  balatonfüredi szívkórházban láttuk utoljára harmincöt évvel ezelőtt, 1965
  nyarán, röviddel a halála előtt.
  Gyermekkoráról szóló elbeszélése, amelyet valószínűleg utolsó éveiben írt,
  majd javítgatott és stilizált, felesége, Szofika halála után került hozzám.
  Születése centenáriumán úgy vélem, hogy az írás és szerzőjének emléke is megérdemli,
  hogy kiemeljük a feledésből.

  Litván György

   

  Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!