SZERB ANTAL HAGYATÉKÁBÓL

 

Szerb Antal hagyatéka 1994 nyarán került a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárába, ebből a még rendezetlen hagyatékából választottam ki az alábbi novellát, illetve novellatöredéket, melyet Szerb Antal huszonkét éves korában irt. Jóllehet a szerző nem végleges, nem nyomdakész szöveget hagyott hátra, a kéziratot szöveghűen közlöm.

A kézirat huszonhét oldalból áll, az utolsó lap egy része le van tépve, ezért található a szöveg végén több töredékes mondat. Az itt elveszett részeket és máshol a kiadatlan szavakat szögletes zárójellel és három ponttal jeleztem; azokat a szövegrészeket, melyeket Szerb Antal áthúzott, szintén szögletes zárójelbe tettem. Ha egy szó olvasatát bizonytalannak véltem, utána zárójelben kérdőjelet tettem.

Találtam egy érdekes naplórészletet is, melyben Szerb Antal arról tájékoztat, hogy milyen szempontok vezették a Romantizmus megírásakor. Ezt a naplórészletet, mely itt a novella élén olvasható, Szerb Antal 1923. március 5-én, tehát három nappal később írta, mint ahogy a novellát elkezdte.  (Poszler György írja Szerb Antal-monográfiájában: „A romantikus irodalom iránti szeretet és Szerb sajátos romantikaképe már a diákkori napló feljegyzéseiben is kibontakozik, sőt e romantikaszemlélet legfőbb forrása is kikövetkeztethető a napló alapján, ugyanis nem sokkal a romantikáról szóló összefoglalás előtt Szerb Ricarda Huch Blütezeit der romantik című könyvét jegyzi fel olvasmányai közé”… „Szerbnek a romantikához való kötöttségét mutatja, hogy az irodalom iránt érzett rajongó szeretetének egyik legfőbb tárgya – egyetemi éveitől kezdve egész haláláig – Hölderlin…”) Szerb Antal a naplójegyzetben mint tőle kívülállót emlegeti a romantikus férfit, a romantikus szerelmest, de a novellából kiderül, mennyire önéletrajzi és önközérzetrajzi írás a Romantizmus; vezérmotívuma nagyon is ismerős az Utas és holdvilág-ból: az egész Európát nyughatatlanul keresztül-kasul járó magyar fiatalember, az örök vándor, az utas a főhős, akinek legfőbb érzelmi kályhasarka, vonatkoztatási pontja – legalábbis huszonkét éves korában – a holdvilág.

Honti Mária