BRIT KÖVETSÉGI JELENTÉSEK A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGAIBÓL AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOMMAL KAPCSOLATOS HELYI REAKCIÓKRÓL

 

 

Az 1956-os magyar forradalom külföldi visszhangjáról – általánosságokon túl – még ma is keveset tudunk. A korabeli nyugati sajtó ugyan részletesen beszámolt az egyes országokban lezajlott rokonszenvtüntetésekről, a szovjet beavatkozás elleni tiltakozó akciókról, ezek a hírek Magyarországra nem, vagy csak a magyar tömegtájékoztatás szűrőjén keresztül jutottak el. A forradalom nyugati (és keleti) sajtóvisszhangjának rendszeres, tudományos feldolgozása pedig éppen hogy csak megkezdődött, ennek eredményeire még egy ideig vámunk kell. Még kevesebbet lehet tudni arról, hogy az egyes államok kormányai, külügyminisztériumai hogyan reagáltak a magyar forradalom kitörésére, lezajlására és elnyomására, vagyis milyen döntéshozó folyamat eredményeként alakult ki az az álláspont, amelyet az adott ország a nyilvánosság előtt, illetve a különböző ENSZ-fórumokon képviselt.

A legfrissebb kutatások eredményeit is figyelembe véve, jelen pillanatban az amerikai, illetve a jugoszláv politika történetét tekinthetjük a legismertebbnek, az 1980-as évek második felében felszabadított angol és francia levéltári dokumentumok feltárása és feldolgozása most folyik, a kulcsfontosságú szovjet iratok azonban mind a mai napig nem kutathatók. A volt keleti blokkhoz tartozó országok és a többi európai állam kormányának reakcióit alapos levéltári kutatások eredményeként bemutató publikációkra talán néhány év múlva sor kerülhet, az ázsiai, afrikai országok esetében azonban csak hosszú távon számíthatunk feltáró munkára.

Az itt közölt huszonkilenc dokumentum válogatás a Foreign Office-hoz 1956. október-november folyamán a brit külképviseletektől érkezett jelentésekből, amelyek a magyar forradalommal kapcsolatos helyi reakciókról tájékoztatják a külügyminisztériumot. A jelentések részben a társadalmi megmozdulásokról, illetve az események sajtóvisszhangjáról, részben a fogadó ország politikusaival, vezető külügyi tisztviselőivel, a diplomáciai testület tagjaival folytatott tárgyalásokról számolnak be. Így ezek a dokumentumok fontos és érdekes adalékot szolgáltatnak mind a nemzetközi közvélemény reagálásának, mind pedig az egyes kormányok politikájának történetéhez. A közölt iratok az angol állami levéltárban (Public Record Office – London, Kew), a Foreign Office anyagában találhatók.

A válogatásnál az egyik fő szempont az volt, hogy lehetőség szerint minél nagyobb teret kapjanak a kevésbé ismert eseményekről, a távolabbi helyszínekről vagy kisebb országokból származó beszámolók. Az itt közölt dokumentumok forrásértékét növeli, hogy azokat a világon akkoriban talán legnagyobb tapasztalattal és a legjobb információs hálózattal rendelkező brit diplomáciai szervezet munkatársai készítették.

Az iratok egy részét teljes teljedelemben közöljük, a hosszabb jelentésekből pedig – terjedelmi okokból – a magyar forradalommal kapcsolatos legfontosabb helyi reakciókra vonatkozó részeket adjuk közre. A kihagyásokat mindenhol három pont ([…]) jelöli. A közreadó az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos brit diplomáciai iratok dokumentumkötetben történő kiadásán dolgozik, amelyben az itt közölt valamennyi irat teljes terjedelemben fog szerepelni.

 

Békés Csaba