HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


TANULMÁNYOK, JEGYZETEK, DOKUMENTUMOK

IRODALOM

IRODALOMELMÉLET
342. Benn, Gottfried:
Líraproblémák (ford. Kurdi Imre) 91/8/951-970.


343. Boldizsár Ildikó:
Varázslat és fogyókúra. A mesei metamorfózisokról 92/7/945-952.


344. Calvino, Italo:
Miért olvasunk klasszikusokat? (ford. Szénási Ferenc) 94/9/1290-1294.


345. Dávidházi Péter:
A kritika iskolázottsága
ann.: A szerző kritikaeszményéről. A műfaj egyetemes eszménye. 94/3/444-453.


346. Erdélyi Ágnes - Stern, Laurent:
A fordítás: a művelet és az eredmény 91/11/1456-1471.


347. Fehér Ferenc:
Regény és száműzetés (ford. Csáki Judit) 93/2/253-262.


348. Goldstücker, Edward:
A fáraó sütűmestere. Megélt irodalom (ford. Kertész Imre)
ann.: József történetének értelmezése. 90/7/753-757.


349. Habermas, Jürgen:
Irodalom-e a filozófia és a tudomány (ford. Király Edit) 93/9/1259-1270.


350. Haiman György:
A tipográfus, az író és az olvasó 94/10/1468-1473.


351. Karátson Endre:
Utazás a kisprózában (ford. Tóth Krisztina)
ann.: Az utazás témájának ábrázolása a kisprózában. 94/4/567-573.


352. Kardos Daróczy Gábor:
Az önmagát értelmező mű mint az interpretáció kierkegaard-i alternatívája.
Az interpretáció ökonómiája és a cenzúra hermeneutikája 94/1/89-105.


353. Kicsi Sándor András:
Egy apró adalék a költészet jelentéstanához 92/2/260-261.


354. Solt Kornél:
Igazak-e egy regény állításai? 94/3/395-400.
lásd még: 1327.


355. Somlyó György:
Előhang
ann.: Előhang egy szonettantológiához. 91/9/1212-1213.


356. Somlyó György:
A fordítás "prae"-jéről és "post"-járól (I.)
ann.: A műfordítás problémái. Az újrafordításról. 92/4/529-538.


357. Somlyó György:
A fordítás "prae"-jéről és "post"-járól (II.) 92/5/675-682.


358. Somlyó György:
"A sonetto Musája" 92/2/186-200.


359. Szabó Lőrinc:
Vers és valóság (Részletek) 90/6/673-693.
lásd még: 445.


360. Tandori Dezső:
Mire nélkülözhetetlen a vers? 90/5/480-482.


361. Tandori Dezső:
A személyes avantgárd 90/9/1008-1020.


362. Tarján Tamás:
Két köntös. A szonett és a haiku
ann.: A mai magyar líra két kedvelt műformájáról. A szonett jelentűsége
Tandori Dezsű és Bertók László költészetében. 94/4/524-535.
lásd még: 1300.


363. Tsur, Reuven:
A fuvola, a malac és a kakukk. A fordított vers mint esztétikai tárgy
ann.: A műfordítás problémái. A tanulmány végén jegyzetek. 93/4/515-528.


364. Tsur, Reuven:
Hipnotikus költészet
ann.: A hipnotikus költészet jellemzői Babits Mihály Haláltánc és Cigánydal
címő versén Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség, mint példa az
anagrammatikus rímelésre. Babits Mihály: A Danaidák. 94/2/243-265.


365. Zirkuli Péter:
Esszé a költészetről, vagyis rólunk magunkról: költészet és hatalom 90/11/1236-1245.IRODALOMTÖRTÉNET

Írások a magyar irodalomról


366. Kalmár Melinda:
A politika poétikája. Irodalomideológia az ötvenes évek első felében.
ann.: Az irodalom és poltikai ideológia Magyarországon 1949-1954
között. Révai József, Déry Tibor, Horváth Márton, Darvas József,
Király István. 93/5/715-730.


367. Lukácsy Sándor:
Bevezető jegyzet a régi magyar irodalomból válogatott Női regény cím?
összeállításhoz. 94/2/176.
lásd: 195.


368. Lukácsy Sándor:
Magyar bestiárium
ann.: Állatszimbólumok a magyar irodalomban. 94/9/1306-1318.


369. Sebestyén Mihály:
Ifjabb Heltai Gáspár könyvet ajándékoz a jezsuitáknak
ann.: Tomaso Bozio De ruinis gentium et regnorum című művének t
örténete 1603-1604. 93/3/399-406.


370. Standeisky Éva :
A népi írók és a hatalom (1957-1958) 94/10/1447-1460.


371. Szentkuthy Miklós:
A tízéves Mikes Akadémia 92/1/88-93.Cikkek, tanulmányok írókról, költőkről, irodalmárokról


ADY ENDRE
372. Tsur, Reuven:
Az Ady varázsa - Vélt vagy valóságos?
ann.: Grammatikus és anagrammatikus rímelés. 91/5/585-594.


ANGYAL ISTVÁN
373. Eörsi István:
Megjegyzések egy emlékiratról 89/1/83-86.
lásd még: 221.


ARANY JÁNOS
374. Dávidházi Péter:
Az eleve elrendelés poétikája. Arany János eposzelméletéről 92/10/1371-1388.

375. Dávidházi Péter:
"Sunt certi denique fines" A határolás vágya Arany János kritikáiban (I) 92/3/323-341.

376. Dávidházi Péter:
"Sunt certi denique fines" A határolás vágya Arany János kritikáiban (II) 92/4/576-591.

377. Keresztury Dezső:
Találkozásaim, birkózásaim Arany Jánossal és érte 92/4/591-596.

378. Kovács Sándor Iván:
Toldi Miklós Budapesten 92/4/564-576.

lásd még: 565.BABITS MIHÁLY
379. Kelevéz Ágnes:
Babits Mihály abbahagyott tanulmányai 90/3/299-310.

380. Szabó Magda:
Babits Mihály: Anyám nagybátyja, régi pap (Színképelemzés) 94/4/573-575.BAJZA JÓZSEF
381. Korompay H. János:
A polemikus korszakváltás. Bajza búcsúja a szépirodalomtól 93/2/214-221.


BAKA ISTVÁN
382. Kormos István vallomásából (Szegény Yorick, 1971)
ann.: Baka István: Fém hőmérőtok című verse kapcsán. 94/1/3.
lásd még: 3.


BELIA GYÖRGY
383. Rába György:
Belia Györgyről, évforduló nélkül 94/8/1144-1149.


BENDA GYULÁNÉ IMRIK MARGIT
384. Benda Kálmán:
Bevezető jegyzet Benda Gyuláné Imrik Margit visszaemlékezéseihez 92/1/73-74.
lásd még: 222.


BODOR ÁDÁM
385. Esterházy Péter:
Dicsének. A meg nem írt cikkek ciklusából 92/2/274-275.

386. Orbán Ottó:
Adam Bodor leinti Mustafa Maupassant kamionját 92/2/275-280.DÉRY TIBOR
387. Réz Pál:
"Egy hajszállal merészebbnek lenni". Déry Tibor kiadatlan válasza egy
körkérdésre 91/1/14.
lásd még: 223.

388. Botka Ferenc:
A Déry-per világvisszhangja.
ann.: Déry Tibor író pere 1957 áprilisában. 94/10/1427-1447.DSIDA JENŐ
389. Markó Béla:
Költő a Koponyák Hegyén 90/1/3-10.


ERDÉLY MIKLÓS
390. Petőcz András:
Jegyzet Erdély Miklósról 90/9/1037-1040.


ESTERHÁZY PÉTER
391. Bazsányi Sándor:
"Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot!" Esterházy Péter
A szív segédigéi című művének utolsó néhány oldala és Nádas Péter
Évkönyvének Január • Február című fejezete, valamint a bennük rejlő
problémák 94/4/584-597.

392. Lukácsy Sándor:
Egy szekvencia három időben.
ann.: Petőfi Sándor: Álmos vagyok és mégsem alhatok, Álom;
Szent Jeromos; Esterházy Péter: Hrabal könyve. 90/10/1179-1186.FORGÁCS PÁL
393. Litván György:
Forgács Palkó (1928-1949)
ann.: Bevezető Forgács Pál versei elé. 93/12/1689-1691.
lásd még: 33.


FÜLEP LAJOS
394. Károlyi Amy:
"Valaki utánam kiált" 90/3/310-311.


FÜST MILÁN
395. Petrányi Ilona:
Füst Milán rejtélyes múzsája. Beszámoló egy irodalomtörténeti nyomozás
eredményéről
ann.: A szerző múzsája Jaulusz Erzsébet. 89/3/325-339.


GALGÓCZY ÁRPÁD
396. Pór Judit:
Galgóczy Árpád hódító hadjárata és a magyar Anyegin 92/1/114-120.


GÁSPÁR B. ÁRPÁD
397. Bodor Ádám:
Gáspár B. Árpád írásai elé 94/1/8-9.
lásd még: 162.


GYERGYAI ALBERT
398. Karátson Endre:
Gyergyai Albert - tegnap es ma 93/11/1535-1539.

399. Rába György:
Így láttam Gyergyait 93/11/1540-1545.

400. Takáts Gyula:
Gyergyai Albertről. Halálának tizedik évfordulóján 91/7/892-893.GYULAI PÁL
401. Horváth János:
Gyulai Pál. Részletek az 1927/28. tanévben tartott egyetemi előadásból
(közli Korompay H. János) 94/1/46-57.


HALÁSZ GÁBOR
402. Várkonyi Benedek:
Halász és Szomory. Egy kritika elő- és utótörténete
ann.: Halász Gábor Szomory Dezső Levelek egy barátnőmhöz című
önéletrajzi regényéről írt kritikájának története. 91/1/70-75.


IGNOTUS PÁL
403. Petrányi Ilona:
Ignotus Pál "Búcsúüzenete" 90/7/796-800.


ILLYÉS GYULA
404. Domokos Mátyás:
A CHARTA '77 ügye - egy napló tükrében
ann.: Bevezető Illyés Gyula naplóföljegyzése elé. 91/1/16-19.
lásd még: 226.

405. D.[omokos] M.[átyás]:
Közreadói jegyzet Illyés Gyula 1957 nyarán és Gyászinduló című verseihez 92/1/4.
lásd még. 44.

406. Domokos Mátyás:
"A zajló messzeségben mi történik életem alatt"
ann.: Illyés Gyula és Borisz Paszternak kapcsolata. 90/4/363-366.JÁNOSY ISTVÁN
407. Ferencz Győző::
Olvastam egy verset
ann.: Jánosy István Madársirató című versének bírálata. 92/3/425-427.


JÓZSEF ATTILA
408. Cserne István:
Mitológia és diagnosztika. József Attila kórképe 90/6/643-657.

409. Miklós Tamás:
Hullámok lágy tánca 94/10/1412-1419.KÁDÁR ENDRE
410. Bikácsy Gergely:
Balalajka és Önbüntetés
ann.: Kádár Endre két regényének elemzése 92/3/347-353.


KÁLNOKY LÁSZLÓ
411. Csűrös Miklós:
Kálnoky ineditus 91/11/1435-1440.

412. R.[éz] P.[ál]:
Közreadói jegyzet Kálnoky László: A haladás századában című verséhez 92/7/919.
lásd még: 49.KARÁCSONY BENŐ
413. Gyímesi Éva, Cs.:
Egy korán jött polgár 94/5/741-752.


KARINTHY FRIGYES
414. Dolinszky Miklós:
"Mindent elkövettem, hogy ne legyek zseni" (I) Bűntudat és örömhír
Karinthy Frigyes életművében 94/6/900-911.

415. Dolinszky Miklós:
"Mindent elkövettem, hogy ne legyek zseni" (II) Bűntudat és örömhír
Karinthy Frigyes életművében 94/7/1011-1026.KISS JÓZSEF
416. Dávidházi Péter:
Egy szelíd filológus észrevétlen h?siessége. In memoriam Kiss József, 1923.
VIII. 17. - 1992. V. 13. 93/11/1578-1589.


KOHÁRY ISTVÁN
417. Kovács Sándor Iván:
"Ételt az asztalnok, italt a pohárnok..."Egy Koháry-vers gasztronómiai ihlete 92/9/1268-1285.


KÖLCSEY FERENC
418. Lukácsy Sándor:
A Hymnus koordinátái 90/8/922-928.

419. Márton László:
"Törvényem él". A sors princípiuma Kölcsey költészetében 90/8/907-921.KRÚDY GYULA
420. Lukácsy Sándor:
A templomromboló imádság
ann.: Krúdy Gyula hasonlatai, művészeti asszociációi. Krúdy
alkotásmódjának utóélete Mészöly Miklós: Merre a csillag jár? című
novelláján keresztül. 93/6/851-869.


MARNO JÁNOS
421. Radics Viktória:
Olvastam egy verset
ann.: Marno János az albán szálló című versének bírálata. 92/8/1189-1193.
lásd még: 71.


MÁRTON LÁSZLÓ
422.Balassa Péter:
A fal és az üveg. Egy '68 utáni regény és egy '89 utáni útirajz. Nádas Péter
Emlékiratok könyve és Márton László Átkelés az üvegen című művéről 93/2/262-266.


MIKSZÁTH KÁLMÁN
423. Fábri Anna:
Beszélő ruhák. Az öltözet szerepe Mikszáth Kálmán műveiben 92/7/984-988.


NÁDAS PÉTER
424. Nemes Nagy Ágnes:
Thomas Mann mint álarc 93/7/955-958.
lásd még: 1015.

425. Richter, Franz:
Nádas Péter méltatása (ford. Király Edit)
ann.: Robert Musil osztrák költő, regény- és drámaíró és Nádas Péter
magyar költő közötti kapcsolat. 93/7/959-962.

lásd még: 391., 422.NEMES NAGY ÁGNES
426. Domokos Mátyás:
A gyötrelem ellen. Nemes Nagy Ágnes emlékezete 93/1/19-27.

427. Lengyel Balázs:
Közreadói jegyzet Nemes Nagy Ágnes Iowa, 1979 című naplójához 93/1/42.
lásd még: 230.

428. Tandori Dezső:
Hívság mögött mozdulatlanul. Rainer Maria Rilke - Nemes Nagy Ágnes 90/6/615-632.

lásd még: 562., 789.NÉMETH LÁSZLÓ
429.Domokos Mátyás:
Levél - az elefánttemetőből
ann.: Bevezető Németh László Veres Péternek írt levélfogalmazványa elé. 90/7/785-789.
lásd még: 486.


OTTLIK GÉZA
430. Jakus Ildikó:
Egy átírás tanulságai - a "Hajnali háztetők" változatairól 92/12/1744-1749.

431. Lengyel Péter:
Közreadói jegyzet Ottlik Géza Buda. Medve nagyítása című művéhez 92/12/1744.
lásd még: 196.

432. Réz Pál:
A Serpolette rejtélye 93/12/1724-1727.

433. Szabó Magda:
Adalék az Ottlikiászhoz: Ludány 94/6/855-860.ÖRLEY ISTVÁN
434. Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Örley Istvánról
93/1/43-49.


PETŐFI SÁNDOR
435. Szentkuthy Miklós:
Petőfi napjai. "Egy gondolat bánt engemet" 92/3/341-344.

lásd még: 392.PETRI GYÖRGY
436. Fodor Géza:
Petri György költészete (I.) 89/1/38-52.

437. Fodor Géza:
Petri György költészete (II.) 89/2/130-144.

438. Fodor Géza:
Petri György költészete (III.) 89/3/279-290.PILINSZKY JÁNOS
439. Csokits János:
Pilinszky Nyugaton
ann.: Pilinszky János 1976-os angliai körútjának epizódjai. 92/10/1395-1407.

440. Kovács Péter:
Belső hűség. Egy Pilinszky-levél és története 90/2/201-205.

441. Lator László:
Személyes, személytelen
ann.: Pilinszky János A szerelem sivataga című veresének értelmezése.
Pilinszky János költészetéről. 90/10/1102-1106.
lásd még: 94.RAKOVSZKY ZSUZSA
442. Rába György:
Olvastam egy verset
ann.: Rakovszky Zsuzsa Egy nő a kórteremből című versének bírálata. 93/5/739-742.
lásd még: 99.


SCHÖPFLIN ALADÁR
443. Zádor Anna:
Schöpflin Aladárról 92/10/1408-1413.


SINKA ISTVÁN
444. Szegedi Katalin:
Közös kincseink. Egy öregkori Sinka-versrűl
ann.: Sinka István az Ézsua éjszakája ciklus Thimótheus menekül Rómából
című versének értelmezése. 93/8/1096-1102.
lásd még: 1307.


SZABÓ LŐRINC
445. D.[omokos] M.[átyás]:
Bevezetés Szabó Lőrinc Vers és valóság című önelemző írása elé 90/6/673.
lásd még: 359.


SZÉCHENYI ISTVÁN
446. Sashegyi Oszkár:
Széchenyi önismerete
ann.: Széchenyi Önismeret című művének kiadásáról. A tanulmány
részleteket tartalmaz az Önismeretből. 91/9/1102-1118.

447. Spira György:
A hangfogótól megszabadult Széchenyi
ann.: A Szépirodalmi Kiadó Magyar Remekírók sorozatában megjelenő
Széchenyi-válogatás kapcsán. 91/9/1119-1130.

lásd még: 704., 705., 706.SZOMORY DEZSŐ
lásd: 402.


SZENTJÓBY TAMÁS
448. Itt fű terem. Marno János és Antal István beszélgetése Szentjóby Tamás
költészetéről és még sok minden másról 90/9/1024-1036.


SZÉP ERNŐ
449. Szabó Magda:
Tengerek a cseppben. Szép Ernő: A szökőkút, Kék üveggömb.
Színképelemzés 94/10/1408-1412.

450. Tandori Dezső:
Istenem, ó, a dal, a dal
ann.: Bevezető Szép Ernő versei elé. 94/5/678-679.
lásd még: 118.SZERB ANTAL
451. Tompa Mária:
Bevezető jegyzet Szerb Antal Szentkuthy Miklóshoz írt levelei elé 94/1/82.
lásd még: 495.


TAKÁTS GYULA
452. Lator László:
Takáts Gyula láthatatlan műhelyei
ann.: Takáts Gyula Vihar előtt című versének elemzése. 91/2/132-135.
lásd még: 125.


TANDORI DEZSŐ
453. Albert Pál:
Dokumentum. Te D. Laudamus... ("laudáció") 94/4/515-524.

454. Ferencz Győző:
Tandori. Vázlat a pályaívhez 94/4/503-514.

455. Tandori Dezső:
Jegyzetek, elsősorban a [Szakadj ki; Szpérónak, párizsi; Semmi magyarázat
című] versek elmondhatóságához 93/6/773-774.
lásd még: 126.

456. Tarján Tamás:
Matt, három lépésben. Tandori Dezső "sakk-trilógiá"-járól
ann.: Az amatőrség elvesztése című ciklus részeként megjelent három
összetartozó versképződmény elemzése. 93/3/372-386.VAS ISTVÁN
457. Ács Margit:
Quo vadis? 92/4/492-496.

458. Balassa Péter:
Önismeret és ellenanyag
ann.: Vas István Mért vijjog a saskeselyű című művéről. 92/4/554-557.

459. Ferencz Győző:
Ami a fontosabb 92/4/540-543.

460. Fodor András:
Temetés után 92/4/552-554.

461. Fodor Géza:
Egy vers keresése
ann.: Robert Browning Egy Galuppi-toccata című verse Vas István
fordításában. 92/4/523-533.

462. Hajdú Gergely:
Egy fiatal költő arcképe 90/9/968-969.

463. Hegedüs Géza:
Személyes búcsú Vas Istvántól 92/4/557-559.

464. Jánosy István:
Vas István: Húsvéti ének a testről 92/4/507-512.

465. Kőszeg Ferenc:
Egy régi levél visszhangja 92/4/496-502.

466. Lator László:
Vas István és a halhatatlanság 92/4/502-507.

467. Lengyel Balázs:
Credo! Miben? 92/4/512-514.

468. Somlyó György:
"Azután". Lapzárta utáni rekviemtöredék 92/4/514-521.

469. Szirtes, George:
A fordító köszönete (ford. Várady Szabolcs) 90/9/970-972.

470. Tandori Dezső:
"Száll az idő itthagy engem"
ann.: A műfordító Vas Istvánról. Apollinaire: A Mirabeau-híd Vas István
fordításában. 92/4/533-539.

471. Vajda Miklós:
A Vasnyakkendő 92/4/547-551.

472. Vörös István:
Nyaklánc az asztalon. Vas István költői önformálásáról 92/4/543-546.VÖRÖSMARTY MIHÁLY
473. Lukácsy Sándor:
Tenni, tűrni, küzdeni. Megjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről
ann.: Gondolatok a könyvtárban, Guttenberg-albumba, Liszt Ferenc 92/8/1114-1124.

474. Lukácsy Sándor:
Vörösmarty: Az emberek 91/3/285-294.

475. Szabó Magda:
A legutolsó bordal: "A vén cigány". Színképelemzés 94/12/1747-1755.WEÖRES SÁNDOR
476. Domokos Mátyás:
Morzsák Weöres Sándor asztaláról 94/9/1283-1290.

477. Károlyi Amy:
A szörnyeteg koporsója. Felajánlva mindnyájunk békéjéért és nyugodt
munkájáért 90/9/1003-1008.© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!